Strona Internetowa Akademia Dealerów, dostępna pod adresem www.akademiadealerow.pl, jest wyłączną własnością: Dealer Consulting Group Konieczny i Wspólnicy s.j. z siedzibą: ul. Zagłoby 18/31, 02-495 Warszawa; NIP: 522 291 81 84, KRS: 000326650. Poprzez stronę www.akademiadealerow.pl można odpłatnie uczestniczyć w internetowych szkoleniach i prezentacjach dotyczących biznesowych aspektów funkcjonowania firm dealerskich m.in. w zakresie sprzedaży samochodów, usług serwisowych oraz wszelkich innych aktywności związanych z działalnością autoryzowanych dealerów samochodów.

 

1. Definicje

·         Abonament- umożliwienie uczestnictwa szkoleniach i prezentacjach za pomocą narzędzi udostępnionych przez Organizatora, w ramach określonego czasu trwania abonamentu wykupionego przez Uczestnika 

·         Aplikacja- narzędzie umożliwiające przeprowadzenie szkoleń i prezentacji za pośrednictwem Internetu.

·         Awaria- stan mający negatywny wpływ na poprawne funkcjonowanie Systemu. Awaria uniemożliwia czasową lub trwałą eksploatację Systemu.

·         Dane dostępowe- informacje uzyskiwane podczas rejestracji niezbędne do uczestnictwa w szkoleniach i prezentacjach

·         Formularz rejestracji- formularz dostępny na stronie internetowej www.akademiadealerow.pl, którego wypełnienie jest niezbędne do korzystania z Akademii.

·         Organizator- podmiot administrujący Uczestnikami i Usługami, organizujący szkolenia i prezentacje

·         System- oprogramowanie umożliwiające Organizatorowi świadczenie Usługi.

·         Uczestnik- firma, która wykupiła abonament dostępu do platformy, i której pracownicy biorą udział w szkoleniach i prezentacjach

·         Usługa- umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach i prezentacjach, za pomocą narzędzi dostarczonych przez Organizatora.

 

2. Przepisy ogólne

1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Uczestników.\

2. Zamawiając Usługę Uczestnik oświadcza, że akceptuje w całości niniejszy regulamin.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i poszerzenia regulaminu. Obowiązująca wersja regulaminu jest zawsze dostępna podczas zatwierdzania Formularza zamówienia

 

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika

1. Organizator zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługa

2. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane

2.1.    nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącza internetowego Uczestnika

2.2.    przyczynami niezależnymi od Organizatora.

3.       Organizator nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Uczestnika Danych dostępowych umożliwiających korzystanie z Usługi.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu dla Uczestnika w przypadku:

4.1.    podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,

4.2.    naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,

5.       Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi i realizacji płatności.

 

4. Warunki świadczenia usługi i sposobów płatności

1.       Organizator udostępnia system zamówień Usługi dostępny pod adresem www.akademiadealerow.pl.

2.       Płatności za Usługę można dokonywać przelewem bankowym, po poprzednim otrzymaniu pocztą elektroniczną lub tradycyjną faktury VAT

3.       Niezwłocznie po realizacji płatności Uczestnik otrzymuje dane dostępowe do usługi.

 

5. Polityka ochrony danych osobowych

1.       Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883 z późn. zm.). Wszelkie operacje na bazach danych w ramach Akademii Dealerów odbywają się na podstawie i zgodnie z powyższą Ustawą

2.       Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Organizatora.

3.       Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania danych Uczestnika innym podmiotom,

4.       Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji lub usunięcia.

 

6. Ochrona prawna

1.       Wszystkie szkolenia i prezentacje będące w ofercie Akademii Dealerów są wyłączną własnością ich autorów i podlegają ochronie z tytułu praw autorskich. W związku z powyższym zabronione jest dla Uczestników:

1.1.    Rozpowszechnianie dostępu do szkoleń i prezentacji a w szczególności: odsprzedaż lub udostępnianie danych dostępowych osobom trzecim

1.2.    Utrwalanie szkoleń i prezentacji za pomocą narzędzi audiowizualnych lub innych urządzeń rejestrujących.

1.3.    Komercyjne wykorzystywanie treści zawartej w szkoleniach i prezentacjach

 

7. Reklamacje

1.       Uczestnik może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, lub nieprawidłowego działania Aplikacji.

2.       Reklamacje należy składać pisemnie w formie e-maila na adres jakub@dealerconsulting.pl wysłanego z adresu e-mail, który był użyty podczas zamawiania reklamowanej Usługi.

3.       Reklamacja nie obejmuje:

3.1.    Problemów w odbiorze szkoleń i prezentacji spowodowanych niską jakością łącza internetowego oraz niewłaściwą konfiguracją komputera po stronie Uczestnika.

3.2.    Wszelkich przypadków, gdy Uczestnik nie mógł skorzystać z Usługi w części lub całości z winy nie leżącej po stronie Organizatora.

4.       Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 

8. Postanowienia końcowe

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.

2.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

 

 

Warszawa, 10 czerwca 2013 r.

 

 Nasi wykładowcy

Wykładowcy Akademii Dealerów to najlepsi eksperci i praktycy polskiego rynku dealerskiego, specjaliści w swoich dziedzinach.


Regulamin

©2013-2016 Akademiadealerów.pl Copyright © DCG Dealer Consulting. All Right Reserved. | Hosted and Secured by IPTRACE on privCloud

tworzenie stron www bydgoszcz